MENU

Organizacja szkoły

Nauka w szkole prowadzona jest systemem dziennym w cyklu 3-letnim.

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje 17 oddziałów,1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów przyjętych z obwodu ustalonego dla gimnazjum, oraz z poza obwodu o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

5. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 22.

6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowi i higieny pracy.

7. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

8. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
a) języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
b) wychowania fizycznego (grupa liczy od 12 do 26 uczniów).

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub miedzy oddziałowych.

10. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do zawodu.
- Klasę, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
- Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust l na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

11. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Do zadań bibliotekarza należy:
- opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
- prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
- określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
- organizowanie konkursów czytelniczych,
- przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
- współpraca z nauczycielami gimnazjum,
- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
- zakup i oprawa książek.

12. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną..

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę:
1. Sale dydaktyczne, które znajdują się w obiekcie Gimnazjum w Gostyniu przy ulicy Kościelnej 4
2. Salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
3. Boiska sportowe,
4. Pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,
5. Pomieszczenia administracyjne.

 

 

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 31-09-2016.
Wprowadzający zmiany: Małgorzata Paszkowiak, osoba odpowiedzialna za treści: Waldemar Sadowski.