MENU

Organy szkoły

Organami Gimnazjum nr 1 w Gostyniu są:

I. Dyrektor szkoły
II. Wicedyrektor szkoły
III. Rada Pedagogiczna.
IV. Rada Rodziców.
V. Samorząd Uczniowski.

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez jej dyrektora, który ustala, czy żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów.

Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum:

I. Dyrektor szkoły

. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum.
. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum.
. Dysponuje środkami finansowymi.
. Opracowuje arkusz organizacyjny.
. Dba o powierzone mienie.
. Wydaje polecenia służbowe.
. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela".
. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadza nie egzaminu klasyfikacyjnego.
. Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.
. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Gostyniu jest pan Waldemar Sadowski

II. Wicedyrektor szkoły

W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora, którego powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
. przygotowuje projekty następujących dokumentów:
- tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
- kalendarz imprez szkolnych.
. sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie określonym przez dyrektora,
. przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli,
. wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli,
. prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,
. opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotycząca efektów kształcenia i wychowania,
. wykonuje inne czynności i zadania zalecone przez dyrektora gimnazjum. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza, zainteresowany, podpisem.
Wicedyrektorem Gimnazjum nr 1 w Gostyniu jest pani Agata Tyrzyk

III. Rada Pedagogiczna:

. Zatwierdza plany pracy gimnazjum.
. Zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej (styczeń) i końcoworocznej (czerwiec) uczniów.
. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
. Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.
. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.
. Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.
. Deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
. Opiniuje tygodniowy podział godzin.
. Opiniuje projekt planu finansowego.
. Opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.
. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Gostyniu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.

III. Rada Rodziców:

. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.
. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
. Działa na rzecz stałej poprawy bazy.
. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
. Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum.
. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:
- kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
- organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
- tryb podejmowania uchwał,
- zasady wydatkowania funduszy.
. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

Skład Rady Rodziców:

- przew. Pawlaczyk Lucjan
- z- ca Lewandowicz Violetta
- członkowie :
Kasztanowska Maria
Kubiak Arleta
Szymański Dariusz
Urbaniak Honorata

IV. Samorząd Uczniowski:

. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
- oceniania, klasyfikowania i promowania,
- form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
(trzy sprawdziany w ciągu tygodnia obejmujące materiał większy niż z trzech tematów lekcyjnych, przy czym nie więcej jak jeden dziennie)
- tygodniowe uprzedzenie o sprawdzianie obejmującym materiał większy niż z trzech tematów lekcyjnych,
- dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do organizacji życia szkolnego,
- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
. Opracowuje Regulamin swojej działalności.

 

Data ostatniej aktualizacji: 20-10-2009.
Wprowadzający zmiany: Małgorzata Paszkowiak, osoba odpowiedzialna za treści: Waldemar Sadowski.