MENU

Status prawny

Gimnazjum nr 1 w Gostyniu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
. Aktu założycielskiego: Uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu z 30 marca 1999 roku.
. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
. Statutu szkoły
. Zarządzeń Kuratora,
. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
. Szkolnego planu nauczaniakoły,
. Pięcioletniego programu rozwoju szkoły.
. Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
. Regulaminów:
o Regulaminu Rady Pedagogicznej.
o Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
o Regulaminu Rady Rodziców
o Regulaminu biblioteki szkolnej.
o Regulaminu świetlicy szkolnej.
o Regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych.
o Regulaminu oceniania nauczycieli przez dyrektora.
o Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Gostyniu.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gostyń

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.