MENU

Zakres działania

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) Umożliwia zdobycie i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
b) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
- organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
- poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
- rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
c) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
- zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
- realizowanie programu wychowawczego gimnazjum,
- realizowanie programu profilaktycznego gimnazjum.
d) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
- zorganizowanie zajęć świetlicowych,
- umożliwienie spożywania posiłków,
- system zapomóg i stypendiów,
- złamanie barier architektonicznych,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
- prowadzenie kółek zainteresowań.
2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 20-10-2009.
Wprowadzający zmiany: Małgorzata Paszkowiak, osoba odpowiedzialna za treści: Waldemar Sadowski.