MENU

Zasady rekrutacji

Rekrutacja :

Nabór kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum:

a) którym ustalono obwód - na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka zamieszkałego w tym obwodzie oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

b) spoza obwodu - na podstawie wniosku rodziców dziecka oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę średnia ocen uzyskanych na świadectwie, świadectwo z wyróżnieniem, ocena z przedmiotu kierunkowego, ilość punktów zdobytych na sprawdzianie, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

1) punktowana średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- 20 pkt. - średnia 5,51- 6,0

- 16 pkt. - średnia 4,51 - 5,50

- 12 pkt. - średnia 3,51 - 4,50

- 8 pkt. - średnia 2,51 - 3,50

- 4 pkt. - średnia 2,00 - 2,50

2) ocena z przedmiotu kierunkowego (w zależności od wybranego profilu: matematyka, język polski, przyroda, język obcy, informatyka, historia, wychowanie fizyczne) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- 20 pkt. - stopień celujący

- 16 pkt. - stopień bardzo dobry

- 12 pkt. - stopień dobry

- 8 pkt. - stopień dostateczny

- 4 pkt. - stopień dopuszczający

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt.

4) osiągnięcie w konkursach ogólnopolskich, organizowanych przez kuratorów oświaty

( organizowanych na podstawie porozumień między województwami) tytułu:

a) finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

5) osiągnięcie w wojewódzkich konkursach, organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

b) finalista konkursu przedmiotowego - 7 pkt.

c) co najmniej dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

d) dwa lub więcej tytuły finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

6) osiągnięcie w zawodach wiedzy, organizowanych przez inne podmioty ( wojewódzkie, powiatowe) - odpowiednio 5 lub 3 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);

7) osiągnięcie artystyczne ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) - skala - odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);

8) osiągnięcie sportowe ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) - skala - odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danej dyscyplinie)

9) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2pkt;

5. Kandydaci spoza obwodu do poszczególnych klas pierwszych łącznie mogą uzyskać 100 pkt.

- 40 pkt. - świadectwo

- 5 pkt. - świadectwo z wyróżnieniem

- 40 pkt. - sprawdzian po klasie szóstej

- 13 pkt. - konkursy, zawody sportowe

- 2 pkt. - wolontariat

6. W Gimnazjum nr 1 obowiązuje system przydziału kandydatów do poszczególnych klas pierwszych na podstawie przelicznika punktowego za średnią ocen uzyskanych na świadectwie, świadectwo z wyróżnieniem, ocena z przedmiotu kierunkowego, ilość punktów zdobytych na sprawdzianie oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:

1) punktowana średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- 20 pkt. - średnia 5,51- 6,0

- 16 pkt. - średnia 4,51 - 5,50

- 12 pkt. - średnia 3,51 - 4,50

- 8 pkt. - średnia 2,51 - 3,50

- 4 pkt. - średnia 2,00 - 2,50

2) ocena z przedmiotu kierunkowego (w zależności od wybranego profilu: matematyka, język polski, przyroda, język obcy, informatyka, historia, wychowanie fizyczne) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- 20 pkt. - stopień celujący

- 16 pkt. - stopień bardzo dobry

- 12 pkt. - stopień dobry

- 8 pkt. - stopień dostateczny

- 4 pkt. - stopień dopuszczający

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt.

4) osiągnięcie w konkursach ogólnopolskich, organizowanych przez kuratorów oświaty

( organizowanych na podstawie porozumień między województwami) tytułu:

a) finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

5) osiągnięcie w wojewódzkich konkursach, organizowanych przez kuratorów oświaty:

a) dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.

b) finalista konkursu przedmiotowego - 7 pkt.

c) co najmniej dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

d) dwa lub więcej tytuły finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

6) osiągnięcie w zawodach wiedzy, organizowanych przez inne podmioty ( wojewódzkie, powiatowe) - odpowiednio 5 lub 3 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);

7) osiągnięcie artystyczne ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) - skala - odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danym konkursie);

8) osiągnięcie sportowe ( międzynarodowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe) - skala - odpowiednio od 4 do 1 pkt ( nie więcej niż jedno osiągnięcie uwzględniające najwyższe osiągnięcie w danej dyscyplinie)

9) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2pkt;

7. Kandydaci do poszczególnych klas pierwszych łącznie mogą uzyskać 100 pkt.

- 40 pkt. - świadectwo

- 5 pkt. - świadectwo z wyróżnieniem

- 40 pkt. - sprawdzian po klasie szóstej

- 13 pkt. - konkursy, zawody sportowe

- 2 pkt. - wolontariat

8. Ustalenie listy rankingowej kandydatów do utworzonych klas pierwszych odbywa się na podstawie powyższych ustaleń.

9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10. Przydziału do poszczególnych oddziałów klasowych dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie listy rankingowej oraz deklaracji kandydata zawartej we wniosku lub zgłoszeniu, a dotyczącej wyboru profilu klasy.

11. W Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu , w zależności od zainteresowania kandydatów, istnieje możliwość utworzenia klas o następujących profilach: matematyczny, biologiczny, humanistyczny, językowy, informatyczny z wykorzystaniem IPadów, artystyczny, sportowy .

12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości utworzone listy klasowe.

13. Rodzic/opiekun prawny może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej, składając pisemne uzasadnienie prośby o zmianę przydziału. Wniosek należy kierować do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty ogłoszenia list klasowych.